معرفی سبک های نقاشی

معرفی ۲۵ نوع مختلف تکنیک و سبک نقاشی

معرفی ۲۵ نوع مختلف تکنیک و سبک نقاشی

 

انواع نقاشی‌ها

نقاشی، هنر پاشیدن رنگ‌ها به روش خاصی با کمک قلم‌مو برای خلق یک اثر هنری است.
نقاشی را می‌توان روی هر بستری انجام داد، نقاشی‌ها می‌توانند دیجیتالی (در بستر …